Lịch sử thao tác

Thiết lâp v1Lịch sử thao tácTạo và xóa dữ liệu mẫuGia hạn sử dụngQuản lý mẫu inThiết lập bán hàngMở thêm cửa hàngThông tin cửa hàngQuản [...]

Tạo và xóa dữ liệu mẫu

Thiết lâp v1Lịch sử thao tácTạo và xóa dữ liệu mẫuGia hạn sử dụngQuản lý mẫu inThiết lập bán hàngMở thêm cửa hàngThông tin cửa hàngQuản [...]

Gia hạn sử dụng

Thiết lâp v1Lịch sử thao tácTạo và xóa dữ liệu mẫuGia hạn sử dụngQuản lý mẫu inThiết lập bán hàngMở thêm cửa hàngThông tin cửa hàngQuản [...]

Quản lý mẫu in

Thiết lâp v1Lịch sử thao tácTạo và xóa dữ liệu mẫuGia hạn sử dụngQuản lý mẫu inThiết lập bán hàngMở thêm cửa hàngThông tin cửa hàngQuản [...]

Thiết lập bán hàng

Thiết lâp v1Lịch sử thao tácTạo và xóa dữ liệu mẫuGia hạn sử dụngQuản lý mẫu inThiết lập bán hàngMở thêm cửa hàngThông tin cửa hàngQuản [...]

Mở thêm cửa hàng

Thiết lâp v1Lịch sử thao tácTạo và xóa dữ liệu mẫuGia hạn sử dụngQuản lý mẫu inThiết lập bán hàngMở thêm cửa hàngThông tin cửa hàngQuản [...]

Thông tin cửa hàng

Thiết lâp v1Lịch sử thao tácTạo và xóa dữ liệu mẫuGia hạn sử dụngQuản lý mẫu inThiết lập bán hàngMở thêm cửa hàngThông tin cửa hàngQuản [...]

Quản lý nhân viên

Thiết lâp v1Lịch sử thao tácTạo và xóa dữ liệu mẫuGia hạn sử dụngQuản lý mẫu inThiết lập bán hàngMở thêm cửa hàngThông tin cửa hàngQuản [...]