d. Quản lý mẫu in

Để quản lý mẫu in, chọn Thiết lập, sau đó chọn thẻ Mẫu in:

Để chọn các thông tin cần hiển thị:

  • Thông tin đầu trang

  • Thông tin phiếu

  • Thông tin khách hàng

  • Thông tin hàng hóa

  • Thông tin thanh toán

  • Thông tin VAT

  • Thông tin cuối trang

Sau khi chọn xong các thông tin cần hiển thị, ta có thể bấm Hủy (1) để hủy lưu thiết lập vừa chọn, bấm Lưu (2) để lưu bản in đã chỉnh sửa hoặc Tải lại (3) để tải lại thiết lập mặc định của mẫu in. Bấm Xem và in thử để xem và in mẫu in vừa lưu.