Vào Quản lý >> Hàng hóa, chọn Nhập Excel như hình:

Tải về File mẫu Excel 2003(1) hoặc bản cao hơn(2) để tham khảo và tạo dữ liệu nhập.
Sau khi đã làm xong file Excel, kéo thả hoặc click vào để chọn file cần up(3):