Xuất trả nhà cung cấp

Để tạo phiếu xuất trả nhà cung cấp, ta vào mục Quản lý, chọn Kho hàng, chọn Xuất trả NCC, bấm + Xuất trả:

Đầu tiên, nhập Thông tin phiếu gồm:

  • Nhà cung cấp: nhập tên (1) hoặc tạo mới nếu chưa có dữ liệu nhà cung cấp (2).
  • Ngày trả (3): ngày xuất trả nhà cung cấp.
  • Cửa hàng(4): cửa hàng cần xuất trả.
  • Ghi chú(5): lưu ý của phiếu xuất trả nhà cung cấp.

Điền xong thông tin phiếu, tiếp tục nhập tên hoặc mã hàng hóa để tìm kiếm hàng cần xuất trả (chế độ Bàn phím), quét barcode (chế độ Mã vạch), tìm theo số Imei/serial (chế độ Serial) hoặc quét mã của hàng hóa trên cân điện tử (chế độ Cân điện tử):

Sau khi tìm kiếm và chọn được hàng hóa, ta điền số lượng cần xuất trả và giá trả hàng:

Tại Thông tin thanh toán, ta nhập số tiền nhà cung cấp đã thanh toán:

Cuối cùng lưu lại phiếu xuất trả nhà cung cấp. Có 3 hình thức:

  • Lưu tạm: Lưu tạm phiếu xuất trả, hàng hóa chưa trừ kho khi lưu tạm phiếu.
  • Lưu: Lưu chính thức phiếu xuất trả, hàng hóa đã trừ kho.
  • Lưu & in: Lưu chính thức, đồng thời in phiếu xuất trả.

Để tìm lại phiếu xuất trả nhà cung cấp đã tạo, ta vào lại màn hình xuất trả nhà cung cấp, có thể tìm theo Mã phiếu, Hàng hóa hoặc IMEI/Serial (1), lọc theo Cửa hàng (2), theo thời gian (3)

Bên cạnh đó, ta cũng có thể lọc theo Tất cả đơn (chưa xóa), Đơn còn nợ, Đơn đã xóa:

Nếu cần vào lại chi tiết của một phiếu xuất trả, ta bấm chọn mã phiếu(1) . Bấm in (2) để in lại phiếu và bấm xóa (3) để xóa phiếu như hình sau:

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ