Quản lý hàng hóa

Hàng hóa v1Hướng dẫn tạo hàng hóa có nhiều thuộc tính thuộc tính (màu sắc, kích thước v.v...)Hướng dẫn tạo hàng hóa sản xuất từ các [...]

Nhập hàng hóa từ file

Hàng hóa v1Hướng dẫn tạo hàng hóa có nhiều thuộc tính thuộc tính (màu sắc, kích thước v.v...)Hướng dẫn tạo hàng hóa sản xuất từ các [...]

In mã vạch

Hàng hóa v1Hướng dẫn tạo hàng hóa có nhiều thuộc tính thuộc tính (màu sắc, kích thước v.v...)Hướng dẫn tạo hàng hóa sản xuất từ các [...]