Xuất trả NCC (tìm phiếu)

Để xem phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp, nhập mã hóa đơn hoặc tên nhà cung cấp để tìm kiếm:

xuattra_01

Hoặc có thể tìm theo loại đơn hàng, chọn đơn hàng xuất trả NCC

xuattra_02

Hoặc có thể tìm kiếm theo khoảng thời gian cụ thể.

xuattra_03

Hoặc có thể tìm kiếm theo tuần, tháng, quí, tuần trước, tháng trước, quí trước.

xuattra_04

Sau đó click vào mã phiếu

xuattra_05

Hệ thống sẽ điều hướng đến chi tiết phiếu xuất trả, có 2 trạng thái:

Phiếu xuất trả có trạng thái hoàn thành: hệ thống hiển thị thông tin hàng hóa, thông tin hóa đơn, thông tin thanh toán và lịch sử thanh toán. Không cho phép chỉnh sửa hàng hóa, hóa đơn và thông tin thanh toán.

Nếu phiếu xuất trả còn nợ thì sẽ hiển thị nút thanh toán nợ

Nếu muốn thanh toán nợ thì click nút thanh toán nợ. Sau đó chọn hình thức thanh toán & nhập số tiền thanh toán nợ.

Xem lịch sử thanh toán. Click nút lịch sử sẽ hiển thị danh sách thanh toán.

xuattra_09

Phiếu xuất trả có trạng thái lưu tạm: hệ thống hiển thị thông tin hàng hóa, thông tin hóa đơn, thông tin thanh toán.

Thay đổi thông tin phiếu xuất trả hàng.

Tìm hàng hóa khác để thêm vào danh sách (1), thay đổi số lượng và tiền trả của hàng hóa (2), chọn nhà cung cấp khác hoặc tạo mới nhà cung cấp (3), thay đổi thông tin thanh toán (chọn hình thức thanh toán, nhập tiền thanh toán) (4)

xuattra_11

Sau đó có 3 lựa chọn để thực hiện thay đổi phiếu xuất trả hàng cho nhà cung cấp.

Lưu tạm: lưu lại thông tin phiếu xuất trả. Trạng thái phiếu xuất trả hàng vẫn còn lưu tạm chưa trở thành phiếu xuất trả hàng.

Lưu: lưu thông tin phiếu xuát trả và trở thành phiếu xuất trả hàng. Nếu phiếu xuất trả còn nợ thì hiển thị thông tin thanh toán nợ.

Hủy: không lưu thông tin thay đổi và trở về danh sách đơn hàng.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ