Tổng quan dòng tiền

Tính năng Tiền bạc giúp chúng ta nắm bắt dòng tiền nhanh chóng, rõ ràng.
Ở menu Tiền bạc, nếu là chủ cửa hàng sẽ thấy được 4 tab: Tổng quan, Thu, Chi, Sổ quỹ.

Màn hình Tổng quan sẽ hiển thị các thông tin cho phép chủ cửa hàng nắm bắt dòng tiền nhanh chóng, rõ ràng theo sổ (Tiền mặt hay tài khoản) cũng như theo hạng mục (mua hàng, bán hàng, trả hàng, chi phí).

Chọn Cửa hàngThời gian để xem tổng quan tiền bạc, trong đó:

Tổng thu: là tổng lượng tiền phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả, thu góp vốn, thu tạm ứng, thu hoàn ứng, thu nợ COD và thu khác. Tổng thu = Tổng tiền (màn hình thu).

Tổng chi: là tổng lượng tiền phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi trả hàng, chi phí, chi rút vốn, chi đầu kỳ, chi tạm ứng, chi hoàn ứng, cước phí và chi khác. Tổng chi = Tồng tiền (màn hình chi).

Đầu kỳ: là lượng tiền tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.

Tồn quỹ = Đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi.

Dòng tiền theo sổ:

   • Tiền mặt: Đầu kỳ + Thu – Chi.
    • Đầu kỳ: Lượng tiền mặt tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.
    • Thu: Tổng lượng tiền mặt phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả, thu góp vốn, thu tạm ứng, thu hoàn ứng, thu nợ COD và thu khác.
    • Chi: Tổng lượng tiền mặt phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi trả hàng, chi phí, chi rút vốn, chi đầu kỳ, chi tạm ứng, chi hoàn ứng, cước phí và chi khác.
   • Tài khoản: Đầu kỳ + Thu – Chi.
    • Đầu kỳ: Bao gồm tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.
    • Thu: Bao gồm tổng lượng tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả, thu góp vốn, thu tạm ứng, thu hoàn ứng, thu nợ COD và thu khác.
    • Chi: Bao gồm tổng lượng tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi trả hàng, chi phí, chi rút vốn, chi đầu kỳ, chi tạm ứng, chi hoàn ứng, cước phí và chi khác.

Dòng tiền theo danh mục:

   • Thu:
    • Bán hàng: tổng lượng tiền thu từ việc bán hàng.
    • Xuất trả hàng NCC: tổng lượng tiền thu từ việc xuất trả hàng cho nhà cung cấp.
    • Góp vốn: tổng lượng tiền thu từ việc góp vốn (tài chính).
    • Khác: tổng lượng tiền thu từ các khoản khác.
   • Chi
    • Mua hàng: tổng lượng tiền chi mua hàng.
    • Khách trả hàng: tổng lượng tiền chi khách trả hàng.
    • Chi phí: tổng lượng tiền về chi phí (điện nước, mặt bằng,…).
    • Rút vốn: tổng lượng tiền chi rút vốn (tài chính).
    • Khác: tổng lượng tiền chi cho các khoản khác.

Phải thu/Phải trả:

Khoản phải thu: Lượng tiền cần thu cho những đơn hàng và khách hàng còn nợ. Để xem cụ thể, click vào số tiền phải thu sẽ hiển thị giao diện các đơn hàng còn nợ.

Khoản phải trả: Lượng tiền phải trả cho các nhà cung cấp. Tương tự, click vào số tiền phải trả để hiển thị các phiếu thu còn nợ.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ