Để tạo mới Nhà cung cấp, ở màn hình Khách hàng Nhà cung cấp nhấp chọn + Nhà cung cấp:

Dưới đây là form tạo mới nhà cung cấp:

 

 • Tên nhà cung cấp: Tên của nhà cung cấp muốn lưu vào hệ thống. Đây là thông tin bắt buộc phải điền.
 • Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ.
 • Địa chỉ: Địa chỉ của nhà cung cấp.
 • Người liên hệ: Người đại diện nhà cung cấp liên hệ.
 • Ghi chú: Ghi chú thêm.

Có thể thêm thông tin chi tiết bằng cách click vào Chi tiết:

 • Mã nhà cung cấp: nếu để trống, hệ thống sẽ tự sinh.
 • Mã số thuế: Mã số thuế của nhà cung cấp.
 • Email: Địa chỉ email liên hệ.

Khi nhập đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết, có thể chọn:

 • HỦY: Để tắt form tạo mới nhà cung cấp.
 • LƯU: Lưu nhà cung cấp và tắt form tạo mới.
 • LƯU & TIẾP TỤC: Lưu và làm mới lại form.

NGOÀI RA, Khi tạo phiếu NHẬP HÀNG, ta cũng có thể tạo mới nhà cung cấp.