Xem lại phiếu chuyển kho

Chuyển kho v1Xem lại phiếu chuyển khoTạo phiếu chuyển khoXem lại phiếu chuyển kho Để xem lại phiếu chuyển kho, vào menu Chuyển kho, sau đó [...]

Tạo phiếu chuyển kho

Chuyển kho v1Xem lại phiếu chuyển khoTạo phiếu chuyển khoTạo phiếu chuyển kho Để tạo phiếu chuyển kho, ta vào menu Chuyển kho sau đó chọn [...]