Tạo đơn đặt hàng

Bán hàng v1Thao tác bán hàng áp dụng quy đổi cho hàng hóa có nhiều đơn vị tính ( hộp, lốc, thùng, lon ... )Thao tác [...]

POS offline

Bán hàng v1Thao tác bán hàng áp dụng quy đổi cho hàng hóa có nhiều đơn vị tính ( hộp, lốc, thùng, lon ... )Thao tác [...]

Xem đơn hàng

Bán hàng v1Thao tác bán hàng áp dụng quy đổi cho hàng hóa có nhiều đơn vị tính ( hộp, lốc, thùng, lon ... )Thao tác [...]