a. Báo cáo doanh số

Để quản lý doanh số, anh/chị chọn Báo cáo => Doanh số:

Có thể xem doanh số theo thời gian, theo hàng hóa, theo người bán, theo cửa hàng:

– Chọn xem doanh số theo thời gian để xem doanh số:

– Chọn Theo hàng hóa để xem doanh số của từng mặt hàng:

– Chọn Theo người bán nhấp vào tên người bán để xem doanh số của họ:

– Chọn Theo cửa hàng để xem doanh số của từng cửa hàng: