Hướng dẫn sử dụng thẻ khách hàng với phần mềm quản lý bán hàng SIÊU ĐƠN GIẢN Suno.vn.