Để quản lý tồn kho, chọn Tồn kho, tại đây ta có thông tin sơ bộ Ngày lập, Số lượng tồn kho, Tổng vốn tồn kho, Tổng giá trị tồn kho, Mã hàng hóa, Tên hàng hóa…

 

Để kiểm tra nhanh tình trạng tồn kho một sản phẩm, ta nhập tên hoặc mã hàng hóa:

quan-ly-ton-kho-02

 

Hoặc tìm kiếm theo nhóm hàng:

quan-ly-ton-kho-03

 

Tìm kiếm hàng tồn, hàng đã hết, sắp hết hàng, vượt định mức hoặc tồn kho lâu:

quan-ly-ton-kho-04

 

Để xem thẻ tồn một sản phẩm, ta chọn mã hoặc tên sản phẩm:

 

Tại đây ta có toàn bộ thông tin, chứng từ, lịch sử xuất nhập tồn của sản phẩm: