Để quản lý  Thu, ta chọn Thu chi rồi vào thẻ Thu:

Screenshot_3

Bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập tên loại phiếu hoặc mã đơn hàng để tìm kiếm :

Screenshot_4

Hoặc cho hiển thị các loại phiếu thu bằng cách chọn thời gian phù hợp hay theo Tuần, Tháng, Quí:

Screenshot_5

 

Nếu bạn muốn xuất ra file Excel thì chọn Xuất Excel:

Screenshot_6