Dưới đây là màn hình Quản lý – Khuyến mãi. Khi truy cập vào giao diện quản lý khuyến mãi, hệ thống hiển thị mặc định danh sách những CTKM đang hoạt động, click vào tên khuyến mãi để xem thông tin chi tiết khuyến mãi trên cùng màn hình:

Để tạm ngưng CTKM đang hoạt động, chọn DỪNG KHUYẾN MÃI trong chi tiết của khuyến mãi đó:

Để kích hoạt lại khuyến mãi đang tạm ngưng, chọn KÍCH HOẠT trên thông tin chi tiết của khuyến mãi đó:

Khuyến mãi có 3 trạng thái: Hoạt động, NgừngLưu tạm.

Có thể chỉnh sửa CTKM ở trạng thái lưu tạm bằng cách chọn CHỈNH SỬA để vào giao diện chỉnh sửa khuyến mãi:

Sau khi chỉnh sửa, chọn: HỦY để hủy những thao tác chỉnh sửa, LƯU để tiếp tục lưu lại với lại thái lưu tạm, LƯU & KÍCH HOẠT để lưu và chạy khuyến mãi.

Có thể xóa khuyến mãi đang ở trạng thái lưu tạm, chọn XÓA:

Ngoài ra, có thể tìm kiếm khuyến mãi theo ngà y tạo bằng cách chọn ngày sau khi đã lọc trạng thái: