(1) Bạn vui lòng đăng nhập vào trang Quản lý, vào phần Tồn kho chọn thẻ Kiểm kê, chọn Tạo phiếu. Nhập mã hoặc tên hàng hóa và ô tìm kiếm để chọn hàng cần thay đổi số lượng tồn. Sau khi chọn hàng, nhập vào Số lượng thực tế muốn điều chỉnh, nhập vào lý do điều chỉnh. Nhấp nút Cân bằng để hoàn tất quá trình điều chỉnh.
(2) Bạn cũng có thể chọn Nhập excel. Sau đó tải về file Kiemke.xlsx cho Tất cả hàng hóa hoặc Hàng hóa có trong kho này (nếu bạn có từ 2 kho trở lên). Mở file rồi chỉnh sửa số lượng thực tế cho phù hợp, bạn lưu lại rồi upload lên lại phần Nhập excel. Chọn Cân bằng  để điều chỉnh.

screenshot_1