Bạn vui lòng vào Menu Nhập kho. Chọn Tạo phiếu nhập.

(1) Nếu hàng hóa ít thì bạn nhập mã barcode hoặc tên hàng hóa vào ô tìm kiếm, chọn hàng hóa cần thêm. Sau đó nhập số lượng vào rồi chọn Lưu.

(2) Nếu hàng hóa nhiều thì bạn chọn phần Nhập excel, tải file mẫu Nhapkho.xlsx về rồi điền các giá trị phù hợp theo mẫu. Sau đó bạn upload lại lên phần mềm. Rồi  chọn Lưu.
screenshot_1