Bạn vào menu Thiết lập chọn Thẻ Nhân Viên
Sau đó bạn muốn đổi tên nhân viên nào thì click chuột chọn Mã nhân viên đó hoặc chọn biểu tưởng chỉnh sửa thông tin hình cây bút ở cuối mỗi một nhân viên.
Lúc này bạn có thể thay đổi tên cho nhân viên ở cột Tên nhân viên và thay đổi  mật khẩu ở cột Lấy lại mật khẩu bằng cách click chọn biểu tượng chìa khóa rồi nhập mật khẩu mới chọn Lưu.

Để ghi nhận tên và mật khẩu mới của nhân viên chọn nút Lưu ở phía cuối dòng.

screenshot_1