Để xem lợi nhuận, ta chọn thẻ Lợi nhuận:

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo thời gian (dạng biểu đồ):

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo thời gian (dạng danh sách):

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo hàng hóa (dạng biểu đồ):

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo hàng hóa (dạng danh sách):

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo cửa hàng (dạng biểu đồ):

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo cửa hàng (dạng danh sách):

 

Xem báo cáo lãi lỗ Tất cả cửa hàng hoăc theo từng cửa hàng:

Screenshot_6

Chọn Xuất Excel để lưu số liệu thành file Excel:

quan-ly-loi-nhuan-13