Để thiết lập lại mặc định nhà sản xuất (Restore factory default),bạn tìm sách hướng dẫn sử dụng trong hộp máy quét DATAMAX của bạn.

Trong hướng dẫn này bạn sẽ tìm thấy một mục “Restore factory default”

Các hướng dẫn trong phần này nói:

thiết lập lại mặc định nhà sản xuất, bạn quét mã vạch dưới theo số 1.