Để quản lý doanh số, ta chọn Doanh số:

 

Có thể xem doanh số theo Báo cáo cuối tháng, theo người bán, theo cửa hàng, theo loại khách hàng và theo hàng hóa:

– Chọn Báo cáo cuối tháng để xem doanh số:
screenshot_3

– Chọn Theo người bán nhấp vào tên người bán để xem các đơn hàng của họ:

 

– Chọn báo cáo doanh số Theo cửa hàng, chọn tên cửa hàng để xem tình hình kinh doanh tại cửa hàng đó:

– Ngoài ra còn có thể quản lý theo loại khách hàng (nếu cửa hàng có áp dụng cho từng loại khách hàng):

– Hoặc chọn xem báo cáo doanh số theo hàng hóa

screenshot_7

Để lưu thành file Excel, ta chọn Xuất Excel:

 

quan-ly-doanh-so-05

Comments are closed.