14a. Báo cáo doanh số

Để xem báo cáo doanh số, ta chọn Báo cáo, Doanh số: Có thể xem doanh số theo 4 hạng mục: Thời gian, Hàng hóa, Nhân viên và Cửa hàng. Doanh số theo thời gian: Doanh số theo thời gian hiển thị doanh số của cửa hàng theo khoảng thời gian. Ở đây ta có […]

Read More

14b. Báo cáo hàng hóa

Để xem báo cáo hàng hóa, chọn Báo cáo >> Hàng hóa. Tại đây ta có biểu đồ hình tròn thể hiện tỷ lệ bán của từng nhóm hàng hóa so với tổng thể, theo các thông tin tùy chọn: (1): Chọn theo cửa hàng. (2): Chọn nhóm hàng muốn xem báo cáo. (3): Chọn […]

Read More

14c. Báo cáo tồn kho

Để xem báo cáo tồn kho, ta chọn Báo cáo >> Tồn kho. Tại đây, ta có thể xem được số lượng tồn kho, vốn, giá trị tồn của từng hàng hóa hoặc có thể lọc theo nhóm hàng và cửa hàng. (1): Lọc theo Nhóm hàng cần xem. (2): Lọc theo Cửa hàng cần […]

Read More

14d. Báo cáo lợi nhuận

Để xem báo cáo Lợi nhuận ta chọn Báo cáo >> Lợi nhuận. Chọn Cửa hàng và Khoảng thời gian muốn xem. Có thể xem lợi nhuận Theo ngày hoặc Theo hàng hóa. Báo cáo lợi nhuận Theo ngày: Ta có thể xem được tiền hàng, doanh số, tiền vốn, lãi gộp,… theo từng ngày. […]

Read More

14e. Báo cáo lãi lỗ

Báo cáo lãi lỗ hiển thị số tiền cụ thể theo từng hạng mục của kỳ này và sự thay đổi so với cùng kỳ trước. Để xem Báo cáo lãi lỗ, chọn Báo cáo >> Lãi lỗ. Các Hạng mục của Báo cáo lãi lỗ gồm: (1) Doanh số: Tổng tiền bán hàng thu […]

Read More

14f. Báo cáo tháng

Báo cáo tháng thể hiện tình hình kinh doanh theo từng tháng trong năm. Để xem Báo cáo tháng, chọn Báo cáo >> BC tháng. (1) Chọn cửa hàng. (2) Chọn năm. (3) Biểu đồ báo cáo tháng: trục hoành thể hiện các tháng trong năm và trục tung thể hiện số tiền. Cột màu […]

Read More