Bạn vô menu Nhập kho. Mã phiếu có dạng PNT000xxx.

Bạn có thể tìm kiếm theo mã hóa đơn, mã hàng hoặc IMEI/Serial.
screenshot_1