Sau khi đã bật chính sách giá, để tạo mới, ta làm theo ba bước:

Bước 1:
Vào Khách hàngChính sách giá, bấm + Thêm mới hoặc + Chính sách giá để bắt đầu tạo mới chính sách giá.

Bước 2:
Đến với giao diện tạo mới chính sách giá, ta nhập Thông tin chính sách giá bao gồm:

  • Tên chính sách giá.
  • Mã CSG (Mã của chương trình chính sách giá): hệ thống sẽ tự chạy mã nếu để trống.
  • Thời gian áp dụng CSG Từ ngàyĐến ngày …. Nếu CSG được áp dụng vô thời hạn, để trống mục Đến ngày ….
  • Ghi chú: ghi chú của CSG.
  • Đối tượng khách hàng áp dụng: Chọn Tất cả hoặc bỏ chọn Tất cả để tùy chọn CSG cho nhóm KH hoặc CSG cho KH cụ thể.
  • Cửa hàng áp dụng: Nếu tài khoản từ hai cửa hàng trở lên, chọn Tất cả hoặc bỏ chọn Tất cả để tùy chọn cửa hàng được áp dụng CSG.

Tiếp theo ta nhập thông tin hàng hóa được áp dụng CSG:

  • Chọn Tất cả hàng hóa đều được áp dụng cùng một chính sách giá: Chọn giảm giá hoặc tăng giá cho hàng hóa (1), hình thức giảm/tăng giá theo % hay theo VNĐ (2) rồi nhập mức giảm/ tăng giá (3).
  • Bỏ chọn Tất cả để áp dụng chính sách giá theo nhóm hàng: Chọn nhóm hàng cần áp dụng chính sách giá rồi nhập thông tin giảm/tăng giá cho các nhóm hàng đã chọn.
  • Bỏ chọn Tất cả để áp dụng chính sách giá theo hàng hóa cụ thể: Chọn hàng cần áp dụng chính sách giá rồi nhập thông tin giảm/tăng giá cho các hàng hóa đã chọn. Ta cũng có thể Nhập Excel danh sách hàng hóa cần áp dụng chính sách giá.

Bước 3:
Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin: chọn HỦY khi không muốn thực hiện tiếp, LƯU để lưu tạm vào hệ thống, LƯU & KÍCH HOẠT để lưu và áp dụng ngay chính sách giá vừa tạo.