Để mở thiết lập áp dụng chính sách giá, vào giao diện Thiết lập – Bán hàng ở thanh menu, vào Cấu hình tính năng, chọn Áp dụng chính sách giá và nhấn LƯU để hoàn tất:

Dưới đây là giao diện Chính sách giá khi vào Khách hàngChính sách giá: