Báo cáo tháng thể hiện tình hình kinh doanh theo từng tháng trong năm.
Để xem Báo cáo tháng, chọn Báo cáo >> BC tháng.

  • (1) Chọn cửa hàng.
  • (2) Chọn năm.
  • (3) Biểu đồ báo cáo tháng: trục hoành thể hiện các tháng trong năm và trục tung thể hiện số tiền. Cột màu xanh là Doanh số và màu vàng là Lãi gộp theo từng tháng.
  • (4)  Bật/tắt hiển thị biểu đồ ở trên.

Bảng báo cáo: Tại đây, ta có thể xem được Tiền hàng, KM đơn, Doanh số, tiền Trả hàng, Tiền vốn mua hàng, Lãi gộp, SL hàng bán, Đổi điểm (tiền đổi từ điểm tích lũy) và Số đơn theo từng tháng trong năm đã chọn. Ngoài ra, có thể xem Tổng trả hàng, Khuyến mãi, Tiền vốnLãi gộp ở cuối bảng báo cáo.