Báo cáo lãi lỗ hiển thị số tiền cụ thể theo từng hạng mục của kỳ này và sự thay đổi so với cùng kỳ trước.
Để xem Báo cáo lãi lỗ, chọn Báo cáo >> Lãi lỗ.

Các Hạng mục của Báo cáo lãi lỗ gồm:

  • (1) Doanh số: Tổng tiền bán hàng thu được.
  • (2) Tiền giảm giá: Tổng tiền giảm giá cho khách khi bán hàng.
  • (3) Tiền quy đổi: Tổng tiền quy đổi điểm tích lũy của khách hàng khi mua hàng.
  • (4) Tiền trả hàng: Tổng tiền trả hàng của khách hàng.
  • (5) Doanh thu thuần: Tổng tiền hàng đã bán được sau khi trừ tiền trả hàng.
  • (6) Tiền vốn mua hàng hóa.
  • (7) Lãi gộp: Tổng tiền lãi sau khi lấy doanh thu thuần trừ đi tiền vốn mua hàng.
  • (8) Chi phí.
  • (9) Lãi ròng: Tiền lãi cuối cùng sau khi trừ đi chi phí.
  • (10) Tỉ lệ giữa tiền giảm giá và doanh thu (%).
  • (11) Tỉ lệ giữa tiền trả hàng và doanh thu (%).
  • (12) Tỉ lệ giữa lãi gộp và doanh thu (%).
  • (13) Tỉ lệ giữa lãi ròng và doanh thu (%).

Có thể chọn khoản thời gian (Kỳ này) để xem báo cáo như hình dưới: