Để xem báo cáo Lợi nhuận ta chọn Báo cáo >> Lợi nhuận. Chọn Cửa hàng và Khoảng thời gian muốn xem. Có thể xem lợi nhuận Theo ngày hoặc Theo hàng hóa.

Báo cáo lợi nhuận Theo ngày: Ta có thể xem được tiền hàng, doanh số, tiền vốn, lãi gộp,… theo từng ngày.

  • (1) Biểu đồ báo cáo, trong đó trục hoành thể hiện ngày, trục tung thể hiện doanh số bán được trong ngày. Ngoài ra, đường màu xanh thể hiện Doanh thu và đường màu vàng là Lãi gộp.
  • (2) Bật/tắt biểu đồ lợi luận phía trên.
  • (3) Bật/tắt hiển thị các cột thông tin dưới bảng báo cáo lợi nhuận, bao gồm: SL hàng bán, KM đơn hàng, VAT, đổi điểm, trả hàng.

Báo cáo lợi nhuận Theo hàng hóa: Ta có thể xem được tiền hàng, doanh số, tiền vốn, lãi gộp,… của hàng hóa.

  • (1): Biểu đồ báo cáo, trong đó trục hoành thể hiện hàng hóa, trục tung thể hiện doanh số bán được trong ngày. Ngoài ra, cột màu xanh thể hiện Giá vốn hàng bán và cột màu vàng là Lãi gộp.
  • (2): Chọn nhóm hàng.
  • (3): Bật/tắt biểu đồ lợi luận phía trên.
  • (4): Bật/tắt hiển thị các cột thông tin dưới bảng báo cáo lợi nhuận, bao gồm: Số lượng, khuyến mãi đơn hàng, VAT, đổi điểm và trả hàng.

Xuất Excel báo cáo: