Để xem báo cáo tồn kho, ta chọn Báo cáo >> Tồn kho. Tại đây, ta có thể xem được số lượng tồn kho, vốn, giá trị tồn của từng hàng hóa hoặc có thể lọc theo nhóm hàng và cửa hàng.

 • (1): Lọc theo Nhóm hàng cần xem.
 • (2): Lọc theo Cửa hàng cần xem.
 • (3): Mở Thẻ kho của hàng hóa: Thẻ kho của một hàng hóa ghi nhận tất cả giao dịch nhập xuất của mặt hàng này cũng như tồn kho sau mỗi giao dịch là bao nhiêu. Tại đây có thể chọn cửa hàng cần xem (a) hoặc xuất excel thẻ kho (b).

Để Xuất Excel báo cáo tồn kho, ta thao tác như hình dưới:

Ngoài ra, có thể xem báo cáo theo Nhập xuất tồn:

 • (1): Chọn khoảng thời gian xem báo cáo.
 • (2): Chọn nhóm hàng.
 • (3): Chọn nhà sản xuất.
 • (4): Chọn cửa hàng.
 • (5) Đầu kỳ: Tổng số lượng tồn kho trước khoảng thời gian đã chọn.
 • (6) Nhập: Tổng số lượng hàng hóa đã nhập trong khoảng thời gian đã chọn.
 • (7) Xuất: Tổng số lượng hàng hóa đã xuất trong khoảng thời gian đã chọn.
 • (8) Tồn = Đầu kỳ + Nhập – Xuất.
 • (9): Mở thẻ kho hàng hóa.

Ngoài ra ta cũng có thể Xuất Excel báo cáo nhập xuất tồn: