Để xem báo cáo hàng hóa, chọn Báo cáo >> Hàng hóa.
Tại đây ta có biểu đồ hình tròn thể hiện tỷ lệ bán của từng nhóm hàng hóa so với tổng thể, theo các thông tin tùy chọn:

  • (1): Chọn theo cửa hàng.
  • (2): Chọn nhóm hàng muốn xem báo cáo.
  • (3): Chọn khoảng thời gian cần xem.

Biểu đồ thể hiện phần trăm doanh số của các nhóm hàng hóa trong khoảng thời gian được chọn bao gồm tên nhóm hàng, số lượng hàng bán được và doanh số của từng nhóm:

Bảng phía dưới báo cáo chi tiết doanh số, số lượng bán được, tiền trả hàng và số lượng trả của từng hàng hóa theo thông tin đã chọn:


Xuất excel báo cáo: