Tạo sơ đồ phòng bàn:
Đối với cửa hàng lần đầu truy cập vào Suno FnB, ở màn hình chính, chọn “+ TẠO PHÒNG BÀN” để chuyển sang giao diện THIẾT LẬP BÀN/PHÒNG:

Ở mục Tạo mới khu vực: nhập Tên khu vực, chọn Loại (Bàn hoặc Phòng), nhập Số lượng bàn/phòng cho khu vực đó, nếu chọn Tự tạo số bàn/phòng bằng với số lượng thì tên bàn/phòng lần lượt là số 1, 2, 3…. Nhập hết các thông tin yêu cầu, chọn Thêm khu vực để hoàn tất.

Nếu không chọn Tự tạo số bàn/phòng bằng với số lượng thì có thể tự đặt tên bàn/phòng trong khu vực:

Dưới đây là Danh sách khu vực và bàn/phòng đã tạo:

Dưới đây là giao diện chính khi có khu vực và bàn/phòng:

Cập nhật sơ đồ phòng bàn:
Ở mục thiết lập chọn Sơ đồ phòng bàn để vào màn hình THIẾT LẬP BÀN/PHÒNG:

Tại Danh sách khu vực:

  • (1): Sửa tên khu vực.
  • (2): Xóa khu vực.
  • (3): Sửa tên bàn/phòng.
  • (4): Xóa bàn/phòng.
  • (5): Thêm bàn/phòng.