c. Xem lại nhập kho

Để xem lại phiếu nhập kho, ta nhập từ khóa để tìm kiếm theo mục thích hợp:

Có thể tìm kiếm theo trạng thái Phiếu nhập đã xóa, Phiếu nhập còn nợ hoặc Phiếu nhập thiếu giá vốn:

 

Hoặc tìm kiếm các phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể:

xem-lai-phieu-nhap-kho-03

 

Tìm kiếm phiếu nhập kho theo Tuần, Tháng, Quí, Tuần trước, Tháng trước, Quí trước:

xem-lai-phieu-nhap-kho-04

 

Nếu có nhiều cửa hàng, có thể kiểm tra phiếu nhập kho của từng cửa hàng cụ thể:

 

Hoặc từng người nhập:

 

Sau khi nhập mã hóa đơn và tìm kiếm, click vào mã hóa đơn để xem chi tiết phiếu nhập:

Thông tin chi tiết của phiếu nhập sẽ được hiển thị: