b. Quản lý đơn hàng

Để xem lại Đơn hàng, vào menu Quản lý chọn Đơn hàng, ta có thể tìm theo Mã hóa đơn, Khách Hàng hoặc Hàng Hóa:

Có thể lọc theo trạng thái: Đơn còn hiệu lực, Đơn còn nợ hoặc Đơn đã xóa:

Sau khi tìm kiếm được Đơn hàng , ta click chọn vào Mã phiếu để xem thông tin chi tiết của phiếu:


Ở đây chúng ta có thể Xóa đơn hàng hoặc In lại đơn hàng: