a. Tổng quan

Tính năng Tiền Bạc giúp bạn nắm bắt dòng tiền nhánh chóng, rõ ràng.

Vào menu Tiền Bạc

Nếu bạn là chủ cửa hàng thì sẽ thấy 4 tab: Tổng quan, Thu, Chi và Sổ quĩ.

Màn hình tổng quan sẽ hiển thị các thông tin cho phép chủ cửa hàng nắm bắt dòng tiền nhanh chóng, rõ ràng theo sổ (Tiền mặt hay tài khoản) cũng như theo hạng mục (mua hàng, bán hàng, trả hàng, chi phí).

Chọn khoảng thời gian hoặc tuần, tháng, quí, tuần trước, tháng trước và quí trước để xem số liệu tổng quan thu chi. Trong đó:

 • Tổng thu: là tổng lượng tiền phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả nhà cung cấp, thu cấn nợ trả hàng, thu góp vốn và thu khác. Tổng thu = Tổng tiền (màn hình thu).
 • Tổng chi: là tổng lượng tiền phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi khách hàng trả hàng, chi phí, chi rút vốn và chi khác. Tổng chi = Tồng tiền (màn hình chi).
 • Đầu kỳ: là lượng tiền tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.
 • Tồn quĩ = Đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi.
 • Dòng tiền theo sổ:
  • Tiền mặt: Đầu kỳ + Thu – Chi
   • Đầu kỳ: Lượng tiền mặt tồn lại trước ngày bắt đầu tính số
   • Thu: Tổng lượng tiền mặt phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả nhà cung cấp, thu cấn nợ trả hàng, thu góp vốn và thu khác.
   • Chi: Tổng lượng tiền mặt phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi khách hàng trả hàng, chi phí, chi rút vốn và chi khác.
  • Tài khoản: Đầu kỳ + Thu – Chi
   • Đầu kỳ: Bao gồm tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.
   • Thu: Bao gồm tổng lượng tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả nhà cung cấp, thu cấn nợ trả hàng, thu góp vốn và thu khác.
   • Chi: Bao gồm tổng lượng tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi khách hàng trả hàng, chi phí, chi rút vốn và chi khác.
  • Dòng tiền theo hạng mục:
   • Thu:
    • Bán hàng: tổng lượng tiền thu từ việc bán hàng.
    • Xuất trả hàng NCC: tổng lượng tiền thu từ việc xuát trả hàng cho nhà cung cấp.
    • Góp vốn: tổng lượng tiền thu từ việc góp vốn (tài chính)
    • Khác: tổng lượng tiền thu từ các khoản khác.
   • Chi
    • Mua hàng: tổng lượng tiền chi mua hàng.
    • Khách trả hàng: tổng lượng tiền chi khách trả hàng.
    • Chi phí: tổng lượng tiền về chi phí (điện nước, mặt bằng,…)
    • Rút vốn: tổng lượng tiền chi rút vốn (tài chính)
    • Khác: tổng lượng tiền chi cho các khoản khác.
   • Khoản phải thu
    • Phải thu khách hàng: lượng tiền cần thu của khách hàng còn nợ khi mua hàng.
    • Phải thu trên phiếu: lượng tiền cần thu cho những đơn hàng còn nợ.
   • Khoản phải trả: lượng tiền cần thanh toán mua hàng cho nhà cung cấp.

 

51 thoughts on “a. Tổng quan

 1. Pingback: allow trackbacks and pingbacks on this page

 2. Pingback: Free UK Chat

 3. Pingback: turanaxyl

 4. Pingback: best sportsbook

 5. Pingback: https://www.squeeqee.co.uk/carpet-cleaning-hertfordshire

 6. Pingback: find out here

 7. Pingback: British Dispensary for sale

 8. Pingback: horse games for kids

 9. Pingback: coinbase scam

 10. Pingback: Pharmacokinetic Screening services in rodents

 11. Pingback: Outsourcing PK studies

 12. Pingback: in vivo PK analysis

 13. Pingback: Teen Chat

 14. Pingback: Outsourcing PK Studies

 15. Pingback: 保證

 16. Pingback: emergency dental

 17. Pingback: bitcoin hosting

 18. Pingback: Mice DMPK

 19. Pingback: booksinfomarket.com

 20. Pingback: GVK bio sciences private limited

 21. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 22. Pingback: GVK bio sciences new news

 23. Pingback: hotel warszawa pokój 2 osobowy

 24. Pingback: nawil¿aj¹cy balsam br¹zuj¹cy

 25. Pingback: GVK bio sciences news

 26. Pingback: GVKBIO

 27. Pingback: GVK biosciences

 28. Pingback: animal models of disease

 29. Pingback: nj dryer vent cleaning

 30. Pingback: Outsourcing Digital Marketing

 31. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 32. Pingback: judi poker

 33. Pingback: Si³ownie zewnêtrzne

 34. Pingback: FREE International Moving Quotes

 35. Pingback: bars jelenia góra

 36. Pingback: dilmah herbata

 37. Pingback: situs online judi terbaik

 38. Pingback: http://www.dar-med.net

 39. Pingback: Skrota bilen gratis

 40. Pingback: CBD Gummies

 41. Pingback: How To Self Host a website

 42. Pingback: Famous abstract paintings

 43. Pingback: cum se

 44. Pingback: residential rehabilitation for patients suffering from addiction

 45. Pingback: buy a home in Tampa

 46. Pingback: adblock

 47. Pingback: ios

 48. Pingback: personalised gifts for pets

 49. Pingback: merchant account for gambling

 50. Pingback: Bed and breakfast roma centro

 51. Pingback: website

Comments are closed.