Thiết lập cho mẫu themes SN0008

 

Cấu hình cho slider

Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider.

  1. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website.
  2. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider.
  3. Liên kết đến đường dẫn một trang mới.

Sau khi thực hiện thêm hình điền liên kết bạn Chọn  Thêm slide  Þ Lưu.

Nhấn vào nút  để hủy một hình trong slider Þ Lưu.

*kích thước tối thiểu là 684 * 378.

Sản phẩm khuyến mãi

Để thiết lập Sản phẩm khuyến mãi  chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Sản phẩm khuyến mãi .

  1. Chọn để thay đổi ảnh của sản phẩm.
  2. Liên kết đến đường dẫn một trang mới.

Sau khi thực hiện thay đổi chọn Lưu thiết lập.

Lưu ý: Mỗi ảnh sẽ có kích thước riêng.

Màu chủ đạo

Để thiết lập màu chủ đạo chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Màu chủ đạo.

  1. Màu nền được định nghĩa thay đổi tùy theo từng block đã được định nghĩa.
  2. Màu nền hover/active khi di chuyển chuột vào những vùng định nghĩa sẽ đổi màu.
  3. Màu chữ có thể thay đổi màu chữ tùy theo những block đã được định nghĩa màu.
  4. Màu chữ hover/active khi hover vào những vùng được định nghĩa sẽ đổi màu theo màu chủ đạo.

Sau khi thay đổi thông tin nhấn Lưu thiết lập hoặc chọn Mặc định để về màu mặc định.