Thiết lập cho mẫu themes SN0006

Cấu hình cho slider

Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider.

 1. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website.
 2. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider.
 3. Liên kết đến đường dẫn một trang mới.

Sau khi thực hiện thêm hình điền liên kết bạn Chọn  Thêm slide  Þ Lưu.

Nhấn vào nút  để hủy một hình trong slider Þ Lưu.

*kích thước tối thiểu là 1600 * 700.

Sản phẩm khuyến mãi 1

Để thiết lập quảng cáo 1 chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Sản phẩm khuyến mãi 1.

 1. Chọn để thay đổi ảnh của sản phẩm.
 2. Liên kết đến đường dẫn một trang mới.

Sau khi thực hiện thay đổi chọn Lưu thiết lập.

Lưu ý: Mỗi ảnh sẽ có kích thước riêng.


Sản phẩm khuyến mãi 2

Để thiết lập quảng cáo 1 chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ sản phẩm khuyến mãi 2.

 1. Chọn file để thêm ảnh sản phẩm mới.
 2. Liên kết đến đường dẫn một trang mới.

Sau khi thay đổi thông tin nhấn Lưu thiết lập.

Lưu ý: Mỗi ảnh có một kích thước khác nhau.

 1. Block quảng cáo 1

Để thiết lập quảng cáo 1 chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Block quảng cáo 1.

 1. Chọn file để thêm ảnh sản phẩm mới.
 2. Liên kết đến đường dẫn một trang mới.

Sau khi thực hiện thay đổi chọn Lưu thiết lập.

Lưu ý: Mỗi ảnh có một kích thước khác nhau.


Block quảng cáo 2

Để thiết lập quảng cáo 1 chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng ÞBlock quảng cáo 2.

 1. Chọn file ảnh mới để thay đổi.
 2. Liên kết đến đường dẫn một trang mới.

Sau khi thực hiện thay đổi chọn Lưu thiết lập.

Lưu ý: Mỗi ảnh có một kích thước khác nhau.

 1. Thiết lập background

Để thiết lập quảng cáo 1 chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Thiết lập background.

Chọn file ảnh mới để thay đổi.