a. Quản lý tồn kho

– Để quản lý tồn kho, vào Quản lý chọn Kho hàng:

Tại đây, ta có thể quản lý Thông tin Kho thông qua các trạng thái HÀNG HÓA như: Tất cả, Đang chuyển kho, Tồn kho lâu, Hết hàng, Sắp hết hàng, Hàng bị lỗi kho và các GIAO DỊCH như: Khách trả hàng, Xuất trả NCC, Kiểm kê, Chuyển kho.

– Để kiểm tra nhanh tình trạng tồn kho một sản phẩm, ta nhập tên, mã hàng hóa hoặc Imei/Serial (đối với hàng quản lý Serial):

 

– Kiểm tra tình trạng tồn kho của một nhóm hàng bằng cách:

– Ngoài ra có thể kiểm tra thông tin kho của các hàng hóa theo trạng thái: Hàng đang kinh doanh, Hàng đã ngưng kinh doanh.

– Để xem thẻ kho của một sản phẩm, ta chọn mã hoặc tên sản phẩm:

Tại đây ta có toàn bộ thông tin, chứng từ, lịch sử xuất nhập tồn của sản phẩm: