b. Quản lý nhập hàng

Để xem lại phiếu Nhập kho, vào menu Quản lý, chọn Nhập hàng rồi nhập mã phiếu, hàng hóa hoặc IME/Serial và tìm kiếm:

Có thể lọc theo trạng thái: Tất cả đơn, Đơn còn nợ ,Đơn thiếu giá mua hoặc Đơn đã xóa:

Ngoài ra có thể tìm kiếm theo Tuần, Tháng, Quí hoặc thời gian cụ thể:

Để xem lại thông tin một Phiếu nhập kho, ta click chọn vào mã phiếu để xem thông tin chi tiết của phiếu:

Có thể Copy, In mã vạch, Xóa phiếu :

Để xóa một phiếu nhập kho, ta chọn Xóa sau đó chọn

Để xuất thành file excel, chọn Xuất Excel: