a. Quản lý nhân viên

Để quản lý nhân viên, ta vào phần Thiết lập, chọn thẻ Nhân viên:

1/ Để tạo thêm nhân viên hoặc quản lý, chủ cửa hàng, chọn + nhân viên:

Điền đầy đủ thông tin vào bảng pop-up. Bấm HỦY để hủy thông tin vừa nhập hoặc bấm LƯU để kích hoạt tài khoản nhân viên vừa tạo.


Các thông tin nhân viên bao gồm:

  • Mã nhân viên: Hệ thống bắt buộc nhập
  • Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập tài khoản nhân viên, hệ thống bắt buộc nhập
  • Tên nhân viên: Tên của nhân viên, hệ thống bắt buộc nhập
  • Số điện thoại: Số điện thoại liên lạc của nhân viên
  • Nhóm người dùng: Hiện phần mềm có 5 nhóm người dùng: Chủ cửa hàng, Quản lý, Nhân viên kho, Nhân viên thu ngân, Nhân viên bán hàng
  • Cửa hàng hoạt động: Cửa hàng hoạt động của nhân viên

Lưu ý: ID để đăng nhập vào Suno.vn của nhân viên sẽ là “Mã nhân viên” + “.” + “Mã cửa hàng”. Ví dụ trong trường hợp này ID của nhân viên sẽ là: 001.shestore25
Nhân viên vừa tạo sẽ xuất hiện trên trang quản lý, có thể kiểm tra ID nhân viên tại đây:

2/ Để thay đổi thông tin nhân viên, chọn như sau:

Tại đây có thể thay đổi:
Tên nhân viên
Mật khẩu
Số điện thoại
Nhóm người dùng
Cửa hàng hoạt động
Trạng thái hoạt động
Sau khi thay đổi, chọn HỦY để hủy bỏ các thông tin vừa nhập hoặc chọn Lưu để hoàn tất:

3/ Phân quyền nhân viên:
Có 5 nhóm quyền: Chủ cửa hàng, Quản lý, Nhân viên kho, Nhân viên thu ngân, Nhân viên bán hàng.