d. Quản lý hàng hóa

Chọn menu Quản lý chọn Hàng hóa , sẽ xuất hiện trang tổng quan quản lý sản phẩm:


1/ Tìm kiếm hàng hóa: Nhập tên hoặc mã hàng hóa để tìm kiếm nhanh hoặc tìm kiếm theo danh sách


2/ Lọc hàng hóa: Ở đây chúng ta có thể lọc Tất cả hàng hóa (gồm hàng đã xóa), Hàng đang kinh doanh, Hàng đã ngưng kinh doanh,….


3/ Xóa hàng hóa:

Lưu ý: Hàng hóa chỉ xóa được nếu chưa có giao dịch, nếu đã có giao dịch như bán hàng, nhập kho, … thì hàng hóa sẽ không được phép xóa khỏi hệ thống. Cần xóa các giao dịch liên quan trước khi xóa hàng hóa.

4/ Cập nhật thông tin hàng hóa:


5/ Ngừng kinh doanh hàng hóa:

Lưu ý: Nên kiểm tra và thanh lý tồn kho trước khi ngừng kinh doanh hàng hóa. Sau khi ngừng kinh doanh, hàng hóa sẽ không tiếp tục các giao dịch được mà chỉ lưu ở tồn kho ở dạng lịch sử các giao dịch đã có trước đây.

6/ Copy hàng hóa:

 

7/ Upload hình ảnh hàng hóa:

 

8/ Xem thẻ kho: lịch sử giao dịch của hàng hóa

 

9/ Ngoài ra ta có thể xem các hàng hóa cùng loại bằng cách chọn dòng sau: