b. Nhập xuất tồn

Để quản lý nhập xuất tồn, ta chọn Tồn kho, sau đó chọn thẻ Nhập xuất tồn, tại đây ta có đầy đủ thông tin tổng tồn đầu kỳ, tổng số lượng nhập, tổng số lượng xuất, tổng tồn cuối kỳ…

 

Tìm kiếm nhanh bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa:

Tìm kiếm theo thời gian:

Hoặc tìm kiếm theo các nhóm hàng:

Screenshot_4

Để kiểm tra tình trạng hàng hóa, ta chọn tên hoặc mã hàng hóa:

quan-ly-xuat-nhap-ton-04

 

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ lịch sử thông tin của sản phẩm:

 

Để xuất thành file Excel theo từng kho, ta chọn tên kho rồi chọn Xuất Excel:

 

Ngoài ra ta có thể xuất Excel theo tổng hợp của mặt hàng:

Screenshot_7