c. Thiết lập cấu hình thông tin Website

Để cấu hình thông tin website, vào Bán hàng online chọn Web:


Nhập các thông tin:
Đường dẫn: đường link dẫn đến trang hiển thị các thông tin hàng hóa của cửa hàng
Tên miền (nếu có): Tên thay thế ngắn gọn, dễ nhớ hơn so với đường dẫn ban đầu
Đường dẫn facebook: link trang facebook của cửa hàng
Điện thoại liên hệ mua hàng
Tên người liên hệ
Tên website
– Upload logo cửa hàng
Sau đó chọn Lưu thông tin để lưu lại cấu hình website.