b. Quản lý đơn Đặt hàng

Để xem lại đơn Đặt hàng, vào menu Bán hàng online chọn Đặt hàng, ta có thể tìm theo Mã hóa đơn, Khách Hàng hoặc Hàng Hóa:

Có thể lọc theo trạng thái: Đặt hàng, Đang xử lý, Hoàn thành hoặc Đã hủy:

Sau khi tìm kiếm được đơn Đặt hàng , ta click chọn vào Mã phiếu để xem thông tin chi tiết của phiếu:

Ở đây chúng ta có thể:
– Giao đơn vị vận chuyển bằng cách chọn biểu tượng chiếc xe
– In đơn đặt hàng bằng cách chọn biểu tượng máy in
– In phiếu giao hàng bằng cách chọn dấu 3 chấm