Thiết lập cho mẫu themes SN0002

 

Cấu hình cho slider

Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider.

  1. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website.
  2. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider.
  3. Tiêu đề thể hiện tiêu đề của từng slider.
  4. Mô tả ngắn gọn hay tóm tắt sơ lượt về nội dung chính của slider.
  5. Liên kết đến đường dẫn một trang mới.

Sau khi thực hiện thêm hình điền liên kết bạn Chọn  Thêm slide  Þ Lưu.

Nhấn vào nút  để hủy một hình trong slider Þ Lưu.

*kích thước tối thiểu 1600 * 784.